Python实现画图软件功能

发布时间:2020-11-19 发布网站:编程之家
编程之家收集整理的这篇文章主要介绍了Python实现画图软件功能编程之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

概述

虽然Python的强项在人工智能,数据处理方面,但是对于日常简单的应用,Python也提供了非常友好的支持(如:Tkinter),本文主要一个简单的画图小软件,简述Python在GUI(图形用户界面)方面的应用,仅供学习分享使用,如有不足之处,还请指正。

设计思路

 • 页面布局:主要分为上下两部分 a. 绘图区域,本例以Canvas实现 b. 下部:功能区,由按钮实现
 • 事件监听:通过给功能按钮绑定事件,来实现不同的功能,如:绘线,绘矩形等功能。
 • 绘图区域:监听鼠标左键的按下(开始绘图)和抬起(停止绘图),再根据不同的按钮实现绘制不同的图形。

涉及知识点

 •  开发工具:Python3.7 , PyCharm2019
 • Tkinter 是 Python 的标准 GUI 库。Python 使用 Tkinter 可以快速的创建 GUI 应用程序。
 • Canvas控件提供了一个自定义的绘图区域,可以通过不同的函数来绘制不同的图形。
  • 绘制直线 create_line(self.x,self.y,event.x,event.y,fill=self.fgcolor)
  • 绘制带箭头的直线 create_line(self.x,arrow=LAST,fill=self.fgcolor)
  • 绘制矩形 create_rectangle(self.x,outline=self.fgcolor)
  • 绘制曲线,是通过绘制不同的点来实现的
  • 清除图形 drawpad.delete('all')
 • Button 按钮控件,通过绑定(bind)不同的监听事件来实现不同的功能。
  • name属性设置按钮的名称,
  • text属性设置按钮的显示文本。
  • bind 绑定事件

示例效果图

本例主要实现绘制直线,带箭头的直线,曲线,矩形,清除等功能,如下所示:

核心代码

在本例中,主要功能如下:

创建画板

1 """创建画图区域"""
2 self.drawpad = Canvas(self,width=win_width,height=win_height,bg=bgcolor)
3 self.drawpad.pack()
View Code

创建按钮

 1    # 创建按钮
 2     self.btn_start = Button(self,name='start',text=开始')
 3     self.btn_start.pack(side=left 4     self.btn_pen = Button(self,1)">pen画笔 5     self.btn_pen.pack(side= 6     self.btn_rect = Button(self,1)">rect矩形 7     self.btn_rect.pack(side= 8     self.btn_clear = Button(self,1)">clear清屏 9     self.btn_clear.pack(side=10     self.btn_erasor = Button(self,1)">erasor橡皮擦11     self.btn_erasor.pack(side=12     self.btn_line = Button(self,1)">line直线13     self.btn_line.pack(side=14     self.btn_line_arrow = Button(self,1)">line_arrow箭头直线15     self.btn_line_arrow.pack(side=16     self.btn_color = Button(self,1)">color颜色17     self.btn_color.pack(side=View Code

 绑定事件

1     绑定事件
2     self.btn_line.bind(<Button-1> 点击按钮事件
3     self.btn_line_arrow.bind(4     self.btn_rect.bind(5     self.btn_pen.bind(6     self.btn_erasor.bind(7     self.btn_clear.bind(8     self.btn_color.bind( 点击按钮事件
View Code

功能实现

 1  def eventManager(self,event):
 2     name = event.widget.winfo_name()
 3     print(name)
 4     self.start_flag = True
 5     if name == :
 6       左键拖动
 7       self.drawpad.bind(<B1-Motion>,self.myline)
 8     elif name == 9       self.drawpad.bind(10     11       self.drawpad.bind(12     13       self.drawpad.bind(14     15       self.drawpad.bind(16     17       self.drawpad.delete(all18     19       c = askcolor(color=self.fgcolor,title=请选择颜色20       print(c)  c的值 ((128.5,255.99609375,0.0),'#80ff00')
21       self.fgcolor = c[1]
22 
23   startDraw(self,1)">24     self.drawpad.delete(self.lastdraw)
25     if self.start_flag:
26       self.start_flag = False
27       self.x = event.x
28       self.y = event.y
29 
30   stopDraw(self,1)">31     self.start_flag =32     self.lastdraw = 0
33 
34   myline(self,1)">35     self.startDraw(event)
36     self.lastdraw = self.drawpad.create_line(self.x,fill=self.fgcolor)
37 
38   myline_arrow(self,1)">39 40     self.lastdraw = self.drawpad.create_line(self.x,1)">41 
42   myrect(self,1)">43 44     self.lastdraw = self.drawpad.create_rectangle(self.x,outline=45 
46   mypen(self,1)">47 48     print(self.x=49     self.drawpad.create_line(self.x,1)">50     self.x =51     self.y =52 
53   myerasor(self,1)">54 55     56     self.drawpad.create_rectangle(event.x - 3,event.y - 3,event.x + 3,event.y + 3,1)">57     self.x =58     self.y = event.y
View Code

快捷键的实现

1 self.master.bind(<KeyPress-r> 绑定快捷键
2 self.master.bind(<KeyPress-g>3 self.master.bind(<KeyPress-b>4 self.master.bind(<KeyPress-y>5 self.drawpad.bind(<ButtonRelease-1> 左键释放按钮
View Code

快捷键功能实现

 1   hotKey(self,1)"> 2     c = event.char
if c == r 4       self.fgcolor = red'
elif c == g 6       self.fgcolor = green 7     b 8       self.fgcolor = blue 9     y10       self.fgcolor = yellow'
View Code

有需要的朋友,可点击链接下载整体代码,如下所示:

源码链接

 备注

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海;锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。

总结

以上是编程之家为你收集整理的Python实现画图软件功能全部内容,希望文章能够帮你解决Python实现画图软件功能所遇到的程序开发问题。

如果觉得编程之家网站内容还不错,欢迎将编程之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您喜欢交流学习经验,点击链接加入编程之家官方QQ群:1065694478
编程之家官方公众号

微信公众号搜索 “ 程序精选 ” ,选择关注!

微信公众号搜索 “ 程序精选 ”
精选程序员所需精品干货内容!