Java 数组复制clone方法实现详解

发布时间:2019-12-04 发布网站:编程之家
编程之家收集整理的这篇文章主要介绍了Java 数组复制clone方法实现详解编程之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

这篇文章主要介绍了Java 数组复制clone方法实现详解,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值,需要的朋友可以参考下

一、源码

public class Test1 {
 public static void main(String[] args) {
  // Student[] arrs = new Student[] { new Student() { id = "22" } }; C# 可以简写法,Java不支持
  Student[] arrs = new Student[1];
  Student st = new Student();
  st.id = 12;
  st.name = "qwe";
  arrs[0] = st;
  Student[] arrss = arrs.clone();
  System.out.println(arrs == arrss);
  System.out.println(arrs.equals(arrss));
  arrss[0].id = 56;
  for (int i = 0; i < arrs.length; i++) {
   System.out.println(arrs[i].id + arrs[i].name);
  }
  for (int i = 0; i < arrss.length; i++) {
   System.out.println(arrss[i].id + arrss[i].name);
  }
  System.out.println("-------------自定义对象类型数组clone-------------");

  Student[] arrst1 = new Student[1];
  Student st1 = new Student();
  st1.id = 162;
  st1.name = "qkkj";
  arrst1[0] = st1;
  Student[] arrst2 = arrst1;
  System.out.println(arrst1 == arrst2);
  System.out.println(arrst1.equals(arrst2));
  arrst2[0].id = 996;
  for (int i = 0; i < arrst1.length; i++) {
   System.out.println(arrst1[i].id + arrst1[i].name);
  }
  for (int i = 0; i < arrst2.length; i++) {
   System.out.println(arrst2[i].id + arrst2[i].name);
  }
  System.out.println("-------------自定义对象类型数组= 赋值-------------");

  var arr1 = new String[] { "we","dfeffg" };
  var arr = arr1.clone();
  System.out.println(arr1 == arr);
  System.out.println(arr1.equals(arr));
  arr[1] = "ddddddddddddddd";
  for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
   System.out.println(arr[i]);
  }
  for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
   System.out.println(arr1[i]);
  }
  System.out.println("------------字符串数组clone--------------");

  var arr11 = new String[] { "we","dfeffg" };
  var arr111 = arr11;
  System.out.println(arr111 == arr11);
  System.out.println(arr111.equals(arr11));
  arr111[1] = "ddddddddddddddd";
  for (int i = 0; i < arr11.length; i++) {
   System.out.println(arr11[i]);
  }
  for (int i = 0; i < arr111.length; i++) {
   System.out.println(arr111[i]);
  }
  System.out.println("------------字符串数组=赋值--------------");

  var arr2 = new int[] { 232,45 };
  var arr3 = arr2.clone();
  System.out.println(arr2 == arr3);
  System.out.println(arr2.equals(arr3));
  arr3[1] = 4444;
  for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
   System.out.println(arr2[i]);
  }
  for (int i = 0; i < arr3.length; i++) {
   System.out.println(arr3[i]);
  }
  System.out.println("------------数字类型数组clone--------------");

  var arr4 = new int[] { 23432,44455 };
  var arr5 = arr4;
  System.out.println(arr4 == arr5);
  System.out.println(arr4.equals(arr5));
  arr4[1] = 6666;
  for (int i = 0; i < arr4.length; i++) {
   System.out.println(arr4[i]);
  }
  for (int i = 0; i < arr5.length; i++) {
   System.out.println(arr5[i]);
  }
  System.out.println("------------数字类型数组=赋值-----------------");
 }
}

class Student {
 public int id;
 public String name;
}

二、运行结果

false
false
56qwe
56qwe
-------------自定义对象类型数组clone-------------
true
true
996qkkj
996qkkj
-------------自定义对象类型数组= 赋值-------------
false
false
we
ddddddddddddddd
we
dfeffg
------------字符串数组clone--------------
true
true
we
ddddddddddddddd
we
ddddddddddddddd
------------字符串数组=赋值--------------
false
false
45
4444
------------数字类型数组clone--------------
true
true
6666
6666
------------数字类型数组=赋值-----------------

三、结果分析

 1.clone复制,对于数组本身而言,它的元素是引用类型(字符串除外)的时候,本来数组每个元素中保存的就是对象的引用,所以,拷贝过来的数组自然而言也是对象的引用,所以对于数组对象元素而言,它又是浅拷贝;

 2.clone复制,对于引用类型(字符串除外),改变其中一个中的值,会影响另外一个值,相当于“浅拷贝”;

 3.clone复制,对于值类型、字符串,改变其中一个中的值,不会影响另外一个值,相当于“深拷贝”;

 4.等号复值后修改一个后会影响另一个

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持我们。

总结

以上是编程之家为你收集整理的Java 数组复制clone方法实现详解全部内容,希望文章能够帮你解决Java 数组复制clone方法实现详解所遇到的程序开发问题。

如果觉得编程之家网站内容还不错,欢迎将编程之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您喜欢交流学习经验,点击链接加入编程之家官方QQ群:1065694478