twitter-bootstrap – 如何创建另一个bootstrap折叠导航栏按钮?

发布时间:2020-08-29 发布网站:编程之家
编程之家收集整理的这篇文章主要介绍了twitter-bootstrap – 如何创建另一个bootstrap折叠导航栏按钮?编程之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。
我正在尝试使用bootstrap 3创建类似于Udemy的固定导航栏顶部.这包含左对齐的可折叠下拉列表.但是两次复制navbar-header并不起作用. CSS不是我的强项.任何方向表示赞赏.

左侧折叠,右侧折叠.

更新

这就是我到目前为止所拥有的.我想按钮组项目在为较小的显示器调整大小时,采用导航栏最左侧角的bootstrap(带图标栏)的默认行为.

<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
 <header class="container">
  <div class="navbar-header">
   <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
   </button>     
  </div>
  <div class="collapse navbar-collapse">
   <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li class="dropdown">
     <div class="btn-group header-dropdown nav navbar-nav">
      <button type="button" class="btn btn-success">Select City</button>
      <button type="button" class="btn btn-success dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
       <span class="caret"></span>
       <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
      </button>
      <ul class="dropdown-menu" role="menu">
       <li><a href="#">Chennai</a></li>
       <li><a href="#">Bangalore</a></li>
       <li><a href="#">Mumbai</a></li>
       <li class="divider"></li>
       <li><a href="#">Others</a></li>
      </ul>
     </div>
    </li>

    <li><a href="#">Item 1</a></li>
    <li><a href="#">Item 2</a></li>
    <li><a href="#">Item 3</a></li>
   </ul>
  </div>
 </header>
</nav>

解决方法

您可以使用下拉菜单创建“发现”菜单,并使用一些自定义CSS来集中品牌.右侧的链接将使用导航栏折叠在小屏幕上切换/折叠.

工作演示:http://bootply.com/133215

总结

以上是编程之家为你收集整理的twitter-bootstrap – 如何创建另一个bootstrap折叠导航栏按钮?全部内容,希望文章能够帮你解决twitter-bootstrap – 如何创建另一个bootstrap折叠导航栏按钮?所遇到的程序开发问题。

如果觉得编程之家网站内容还不错,欢迎将编程之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您喜欢交流学习经验,点击链接加入编程之家官方QQ群:1065694478