Android清空编辑框内容功能的实现实例代码

发布时间:2019-10-09 发布网站:脚本之家
脚本之家收集整理的这篇文章主要介绍了Android清空编辑框内容功能的实现实例代码脚本之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

引言

在项目开发中你肯定会遇到这样的需求,输入到EditText中的数据一个一个清理太麻烦了,需要有一个按钮直接能实现一次删除整个EditText控件中的数据,那么接下来我就给大家封装一个方法,有这样的需求直接调用就好了。话不多说,直接上代码:

/** 
*清空编辑框按钮 
* @param editText 需要清空的EditText控件 
* @param delImageView 清空数据的图片 
*/ 
protected void clearEditText(final EditText editText,final ImageView delImageView) { 
/文本框编辑的监听/ 
editText.addTextChangedListener(new TextWatcher() {

  @Override
  public void onTextChanged(CharSequence arg0,int arg1,int arg2,int arg3) {
   // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void beforeTextChanged(CharSequence arg0,int arg3) {
   // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void afterTextChanged(Editable arg0) {
   // TODO Auto-generated method stub
   if(editText.getText().length()!=0){
    delImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
   } else {
    delImageView.setVisibility(View.INVISIBLE);
   }
  }
 });
 /**焦点变化监听**/
 editText.setOnFocusChangeListener(new View.OnFocusChangeListener() {
  @Override
  public void onFocusChange(View arg0,boolean arg1) {
   // TODO Auto-generated method stub
   if(editText.getText().length()!=0){
   //删除图标显示
    delImageView.setVisibility(View.VISIBLE);
   } else {
   //删除图标隐藏
    delImageView.setVisibility(View.INVISIBLE);
   }
   if(arg1){
    //得到焦点
   } else {
    //失去焦点,删除图标隐藏
    delImageView.setVisibility(View.INVISIBLE);
   }
  }
 });
 //删除图标的点击监听事件
 delImageView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {

  @Override
  public void onClick(View arg0) {
   // 执行清空EditText数据
   editText.setText("");
  }
 });
}

结束,接下来根据需求在需要的地方进行调用就好。

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持编程小技巧。

总结

以上是脚本之家为你收集整理的Android清空编辑框内容功能的实现实例代码全部内容,希望文章能够帮你解决Android清空编辑框内容功能的实现实例代码所遇到的程序开发问题。

如果觉得脚本之家网站内容还不错,欢迎将脚本之家网站推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您喜欢交流学习经验,点击链接加入脚本之家官方QQ群:1065694478