Android App开发实战之实现微信记账本附源码 超详细必看

编程之家收集整理的这篇文章主要介绍了Android App开发实战之实现微信记账本附源码 超详细必看编程之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

内容概述

Android App开发实战之实现微信记账本功能(附源码 超详细必看)

语音解读

图文解释

需要源码或图片集请点赞关注收藏后评论区留言~~~

一、需求描述

好用的记账本必须具备两项基本功能。一项时记录新帐单,另一项时查看账单列表,其中账单的记录操作要求用户输入账单的明细要素,包括账单的发生时间,账单的收支类型,账单的交易金额,账单的事由描述等等,账单通常分月展示,每页显示单个月份的账单数据,还要支持在不同月份之间切换,每月的账单数据按照时间从上往下排列,然后列表末尾展示当月的账单合计情况。

基本界面如下  用户可以自己输入类型,说明以及金额大小

 

二、界面设计 

除了文本视图,按钮,编辑框,单选按钮等简单控件之外,记账本还用到了下列控件以及相关的适配器  如果读者有疑问可以进我主页查看Android Studio专栏 里面有详细的讲解

Android App专栏

翻页视图

翻页标签

碎片适配器

碎片

列表视图

基本适配器

提醒对话框

日期选择对话框

下面列出了活动页面开始直到账单行的依赖嵌套关系(账单总体页面->每个月份的账单页->每月账单的明细列表->每行的账单信息) 

三、关键部分 

1:如何实现日期下拉框

填写账单时间的时候,输入界面认展示当天日期,用户若想修改账单时间,就要点击日期文本,此时界面弹出日期选择对话框,等待用户选择完具体日期,再回到主界面展示选定日期的文本

2:如何编辑与删除账单项

因为账单明细位于列表视图当中,且列表视图允许同时设置列表项的点击监听器和长按监听器,所以可考虑将列表项的点击监听器映射到账单的编辑功能

3:合并账单的添加与编辑功能

保存账单记录之时,也要先判断数据库中是否已经存在对应账单,如果有找到对应的账单记录,那么执行记录更新操作,否则执行记录添加操作。

 四、运行效果

选择时间页面

 

查询账单页面

翻页视图

 

 五、代码

java类代码

添加代码

package com.example.chapter08;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.example.chapter08.bean.BillInfo;
import com.example.chapter08.database.BillDBHelper;
import com.example.chapter08.util.DateUtil;
import com.example.chapter08.util.ViewUtil;

import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.List;

public class BillAddActivity extends AppCompatActivity implements
    RadioGroup.OnCheckedchangelistener,View.OnClickListener,DatePickerDialog.OnDateSetListener {
  private final static String TAG = "BillAddActivity";
  private TextView tv_date;
  private RadioButton rb_income;
  private RadioButton rb_expand;
  private EditText et_desc;
  private EditText et_amount;
  private int mBillType = 1; // 账单类型。0 收入;1 支出
  private int xuhao; // 如果序号有值,说明已存在该账单
  private Calendar calendar = Calendar.getInstance(); // 获取日历实例,里面包含了当前的年月日
  private BillDBHelper mBillHelper; // 声明一个账单数据库的帮助器对象

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_bill_add);
    TextView tv_title = findViewById(R.id.tv_title);
    TextView tv_option = findViewById(R.id.tv_option);
    tv_date = findViewById(R.id.tv_date);
    RadioGroup rg_type = findViewById(R.id.rg_type);
    rb_income = findViewById(R.id.rb_income);
    rb_expand = findViewById(R.id.rb_expand);
    et_desc = findViewById(R.id.et_desc);
    et_amount = findViewById(R.id.et_amount);
    tv_title.setText("请填写账单");
    tv_option.setText("账单列表");
    findViewById(R.id.iv_back).setonClickListener(this);
    tv_option.setonClickListener(this);
    tv_date.setonClickListener(this);
    findViewById(R.id.btn_save).setonClickListener(this);
    rg_type.setonCheckedchangelistener(this);
  }

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    xuhao = getIntent().getIntExtra("xuhao",-1);
    mBillHelper = BillDBHelper.getInstance(this); // 获取账单数据库的帮助器对象
    if (xuhao != -1) { // 序号有值,就展示数据库里的账单详情
      List<BillInfo> bill_list = (List<BillInfo>) mBillHelper.queryById(xuhao);
      if (bill_list.size() > 0) { // 已存在该账单
        BillInfo bill = bill_list.get(0); // 获取账单信息
        Date date = DateUtil.formatString(bill.date);
        Log.d(TAG,"bill.date="+bill.date);
        Log.d(TAG,"year="+date.getYear()+",month="+date.getMonth()+",day="+date.getDate());
        calendar.set(Calendar.YEAR,date.getYear()+1900);
        calendar.set(Calendar.MONTH,date.getMonth());
        calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,date.getDate());
        if (bill.type == 0) { // 收入
          rb_income.setChecked(true);
        } else { // 支出
          rb_expand.setChecked(true);
        }
        et_desc.setText(bill.desc); // 设置账单的描述文本
        et_amount.setText(""+bill.amount); // 设置账单的交易金额
      }
    }
    tv_date.setText(DateUtil.getDate(calendar)); // 设置账单的发生时间
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    if (v.getId() == R.id.iv_back) {
      finish(); // 关闭当前页面
    } else if (v.getId() == R.id.tv_option) {
      Intent intent = new Intent(this,BillPagerActivity.class);
      intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); // 设置启动标志
      startActivity(intent); // 跳到账单列表页面
    } else if (v.getId() == R.id.tv_date) {
      // 构建一个日期对话框,该对话框已经集成了日期选择器。
      // DatePickerDialog的第二个构造参数指定了日期监听器
      DatePickerDialog dialog = new DatePickerDialog(this,this,calendar.get(Calendar.YEAR),// 年份
          calendar.get(Calendar.MONTH),// 月份
          calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)); // 日子
      dialog.show(); // 显示日期选择对话框
    } else if (v.getId() == R.id.btn_save) {
      saveBill(); // 保存账单
    }
  }

  @Override
  public void onCheckedChanged(RadioGroup group,int checkedId) {
    mBillType = (checkedId==R.id.rb_expand) ? 1 : 0;
  }

  @Override
  public void onDateSet(DatePicker view,int year,int month,int dayOfMonth) {
    calendar.set(Calendar.YEAR,year);
    calendar.set(Calendar.MONTH,month);
    calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,dayOfMonth);
    tv_date.setText(DateUtil.getDate(calendar));
  }

  // 保存账单
  private void saveBill() {
    //ViewUtil.hideAllInputMethod(this); // 隐藏输入法软键盘
    ViewUtil.hideOneInputMethod(this,et_amount); // 隐藏输入法软键盘
    BillInfo bill = new BillInfo();
    bill.xuhao = xuhao;
    bill.date = tv_date.getText().toString();
    bill.month = 100*calendar.get(Calendar.YEAR) + (calendar.get(Calendar.MONTH)+1);
    bill.type = mBillType;
    bill.desc = et_desc.getText().toString();
    bill.amount = Double.parseDouble(et_amount.getText().toString());
    mBillHelper.save(bill); // 把账单信息保存到数据库
    Toast.makeText(this,"已添加账单",Toast.LENGTH_SHORT).show();
    resetPage(); // 重置页面
  }

  // 重置页面
  private void resetPage() {
    calendar = Calendar.getInstance();
    et_desc.setText("");
    et_amount.setText("");
    tv_date.setText(DateUtil.getDate(calendar));
  }
  
}

查看类代码

package com.example.chapter08;

import android.app.DatePickerDialog;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.util.TypedValue;
import android.view.View;
import android.widget.DatePicker;
import android.widget.TextView;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.viewpager.widget.PagerTabStrip;
import androidx.viewpager.widget.ViewPager;

import com.example.chapter08.adapter.BillPagerAdpater;
import com.example.chapter08.util.DateUtil;

import java.util.Calendar;

public class BillPagerActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener,DatePickerDialog.OnDateSetListener,ViewPager.OnPagechangelistener {
  private TextView tv_month;
  private ViewPager vp_bill; // 声明一个翻页视图对象
  private Calendar calendar = Calendar.getInstance(); // 获取日历实例,里面包含了当前的年月日

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_bill_pager);
    TextView tv_title = findViewById(R.id.tv_title);
    TextView tv_option = findViewById(R.id.tv_option);
    tv_month = findViewById(R.id.tv_month);
    tv_title.setText("账单列表");
    tv_option.setText("添加账单");
    findViewById(R.id.iv_back).setonClickListener(this);
    tv_option.setonClickListener(this);
    tv_month.setonClickListener(this);
    tv_month.setText(DateUtil.getMonth(calendar));
    // 从布局视图中获取名叫vp_bill的翻页视图
    vp_bill = findViewById(R.id.vp_bill);
    initViewPager(); // 初始化翻页视图
  }

  @Override
  public void onClick(View v) {
    if (v.getId() == R.id.iv_back) {
      finish(); // 关闭当前页面
    } else if (v.getId() == R.id.tv_option) {
      Intent intent = new Intent(this,BillAddActivity.class);
      intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); // 设置启动标志
      startActivity(intent); // 跳到账单填写页面
    } else if (v.getId() == R.id.tv_month) {
      // 构建一个日期对话框,该对话框已经集成了日期选择器。
      // DatePickerDialog的第二个构造参数指定了日期监听器
      DatePickerDialog dialog = new DatePickerDialog(this,// 月份
          calendar.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)); // 日子
      dialog.show(); // 显示日期选择对话框
    }
  }

  @Override
  public void onDateSet(DatePicker view,dayOfMonth);
    tv_month.setText(DateUtil.getMonth(calendar));
    vp_bill.setCurrentItem(month); // 设置翻页视图显示第几页
  }

  // 初始化翻页视图
  private void initViewPager() {
    // 从布局视图中获取名叫pts_bill的翻页标签栏
    PagerTabStrip pts_bill = findViewById(R.id.pts_bill);
    // 设置翻页标签栏的文本大小
    pts_bill.setTextSize(TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP,17);
    // 构建一个商品图片翻页适配器
    BillPagerAdpater adapter = new BillPagerAdpater(getSupportFragmentManager(),calendar.get(Calendar.YEAR));
    vp_bill.setAdapter(adapter); // 设置翻页视图的适配器
    vp_bill.setCurrentItem(calendar.get(Calendar.MONTH)); // 设置翻页视图显示第几页
    vp_bill.addOnPagechangelistener(this); // 给翻页视图添加页面变更监听器
  }

  // 翻页状态改变时触发
  public void onPageScrollStateChanged(int state) {}

  // 在翻页过程中触发
  public void onPageScrolled(int position,float ratio,int offset) {}

  // 在翻页结束后触发
  public void onPageSelected(int position) {
    calendar.set(Calendar.MONTH,position);
    tv_month.setText(DateUtil.getMonth(calendar));
  }
}

适配器代码

package com.example.chapter08.adapter;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;

import com.example.chapter08.BillAddActivity;
import com.example.chapter08.R;
import com.example.chapter08.bean.BillInfo;
import com.example.chapter08.database.BillDBHelper;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Billlistadapter extends BaseAdapter implements AdapterView.OnItemClickListener,AdapterView.OnItemLongClickListener{
  private static final String TAG = "Billlistadapter";
  private Context mContext; // 声明一个上下文对象
  private List<BillInfo> mBillList = new ArrayList<BillInfo>(); // 账单信息列表

  public Billlistadapter(Context context,List<BillInfo> billList) {
    mContext = context;
    mBillList = billList;
  }

  @Override
  public int getCount() {
    return mBillList.size();
  }

  @Override
  public Object getItem(int position) {
    return mBillList.get(position);
  }

  @Override
  public long getItemId(int position) {
    return position;
  }

  @Override
  public View getView(final int position,View convertView,ViewGroup parent) {
    ViewHolder holder;
    if (convertView == null) {
      holder = new ViewHolder();
      // 根据布局文件item_bill.xml生成转换视图对象
      convertView = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_bill,null);
      holder.tv_date = convertView.findViewById(R.id.tv_date);
      holder.tv_desc = convertView.findViewById(R.id.tv_desc);
      holder.tv_amount = convertView.findViewById(R.id.tv_amount);
      convertView.setTag(holder);
    } else {
      holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    }
    BillInfo bill = mBillList.get(position);
    holder.tv_date.setText(bill.date);
    holder.tv_desc.setText(bill.desc);
    if (bill.date.equals("合计")) {
      holder.tv_amount.setText(bill.remark);
    } else {
      holder.tv_amount.setText(String.format("%s%d元",bill.type==0?"收入":"支出",(int) bill.amount));
    }
    return convertView;
  }

  @Override
  public void onItemClick(AdapterView<?> parent,View view,int position,long id) {
    if (position >= mBillList.size()-1) { // 合计行不响应点击事件
      return;
    }
    Log.d(TAG,"onItemClick position=" + position);
    BillInfo bill = mBillList.get(position);
    // 以下跳转到账单填写页面
    Intent intent = new Intent(mContext,BillAddActivity.class);
    intent.putExtra("xuhao",bill.xuhao); // 携带账单序号,表示已存在该账单
    mContext.startActivity(intent); // 因为已存在该账单,所以跳过去实际会编辑账单
  }

  @Override
  public boolean onItemLongClick(AdapterView<?> parent,final int position,long id) {
    if (position >= mBillList.size()-1) { // 合计行不响应长按事件
      return true;
    }
    Log.d(TAG,"onItemLongClick position=" + position);
    BillInfo bill = mBillList.get(position); // 获得当前位置的账单信息
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(mContext);
    String desc = String.format("是否删除以下账单?\n%s %s%d %s",bill.date,(int) bill.amount,bill.desc);
    builder.setMessage(desc); // 设置提醒对话框的消息文本
    builder.setPositiveButton("是",new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {
        deleteBill(position); // 删除该账单
      }
    });
    builder.setNegativeButton("否",null);
    builder.create().show(); // 显示提醒对话框
    return true;
  }

  // 删除该账单
  private void deleteBill(int position) {
    BillInfo bill = mBillList.get(position);
    mBillList.remove(position);
    notifyDataSetChanged(); // 通知适配器发生了数据变化
    // 获得数据库帮助器的实例
    BillDBHelper helper = BillDBHelper.getInstance(mContext);
    helper.delete(bill.xuhao); // 从数据库删除指定序号的账单
  }

  public final class ViewHolder {
    public TextView tv_date;
    public TextView tv_desc;
    public TextView tv_amount;
  }

}

XML文件

添加

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <include layout="@layout/title_booking" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:gravity="center|right"
      android:text="账单日期:"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp" />

    <TextView
      android:id="@+id/tv_date"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight="2"
      android:drawableRight="@drawable/arrow_down"
      android:gravity="center"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp" />
  </LinearLayout>

  <RadioGroup
    android:id="@+id/rg_type"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="30dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:orientation="horizontal" >

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:gravity="center|right"
      android:text="账单类型:"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/rb_income"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:gravity="left|center"
      android:checked="false"
      android:text="收入"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="17sp" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/rb_expand"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1"
      android:gravity="left|center"
      android:checked="true"
      android:text="支出"
      android:textColor="#000000"
      android:textSize="17sp" />
  </RadioGroup>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:gravity="center|right"
      android:text="事项说明:"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp" />

    <EditText
      android:id="@+id/et_desc"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight="2"
      android:gravity="left|top"
      android:background="@drawable/editext_selector"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp"
      android:hint="请填写说明内容" />
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_margin="5dp"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="match_parent"
      android:gravity="center|right"
      android:text=" 金额:"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp" />

    <EditText
      android:id="@+id/et_amount"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="match_parent"
      android:layout_weight="2"
      android:background="@drawable/editext_selector"
      android:inputType="number"
      android:textColor="@color/black"
      android:textSize="17sp"
      android:hint="单位(元)" />
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/btn_save"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:text="保 存"
    android:textColor="@color/black"
    android:textSize="20sp" />

</LinearLayout>

查看

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <include layout="@layout/title_booking" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingLeft="5dp"
    android:paddingRight="5dp"
    android:gravity="center|top"
    android:orientation="vertical">

    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="40dp"
      android:orientation="horizontal">

      <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:gravity="center|right"
        android:text="请选择月份:"
        android:textColor="@color/black"
        android:textSize="17sp" />

      <TextView
        android:id="@+id/tv_month"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_weight="2"
        android:drawableRight="@drawable/arrow_down"
        android:gravity="center"
        android:textColor="@color/black"
        android:textSize="17sp" />
    </LinearLayout>

    <androidx.viewpager.widget.ViewPager
      android:id="@+id/vp_bill"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <androidx.viewpager.widget.PagerTabStrip
        android:id="@+id/pts_bill"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
    </androidx.viewpager.widget.ViewPager>
  </LinearLayout>

</LinearLayout>

创作不易 觉得有帮助请点赞关注收藏~~~

总结

以上是编程之家为你收集整理的Android App开发实战之实现微信记账本附源码 超详细必看全部内容。

如果觉得编程之家网站内容还不错,欢迎将编程之家网站推荐给好友。

原文地址:https://blog.csdn.net/jiebaoshayebuhui

这篇“android轻量级无侵入式管理数据库自动升级组件怎么实现”文章的知识点大部分人都不太理解,所以小编给大家总结了以下内容,内容详细,步骤清晰,具有一定...
今天小编给大家分享一下Android实现自定义圆形进度条的常用方法有哪些的相关知识点,内容详细,逻辑清晰,相信大部分人都还太了解这方面的知识,所以分享这篇文...
这篇文章主要讲解了“Android如何解决字符对齐问题”,文中的讲解内容简单清晰,易于学习与理解,下面请大家跟着小编的思路慢慢深入,一起来研究和学习“Android...
这篇文章主要介绍“Android岛屿数量算法怎么使用”的相关知识,小编通过实际案例向大家展示操作过程,操作方法简单快捷,实用性强,希望这篇“Android岛屿数量算...
本篇内容主要讲解“Android如何开发MQTT协议的模型及通信”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“Andro...
本文小编为大家详细介绍“Android数据压缩的方法是什么”,内容详细,步骤清晰,细节处理妥当,希望这篇“Android数据压缩的方法是什么”文章能帮助大家解决疑惑...
这篇“Android怎么使用Intent传大数据”文章的知识点大部分人都不太理解,所以小编给大家总结了以下内容,内容详细,步骤清晰,具有一定的借鉴价值,希望大家阅...
本文小编为大家详细介绍“Android事件冲突怎么解决悬浮窗拖拽问题”,内容详细,步骤清晰,细节处理妥当,希望这篇“Android事件冲突怎么解决悬浮窗拖拽问题”文...